Zawód notariusza

Zawód notariusza nie bez powodu cieszy się pewną renomą. Wiąże się bowiem nie tylko z wysokimi zarobkami, ale też latami podnoszenia kwalifikacji i ciężkiej pracy oraz ogromną odpowiedzialnością. Jak zostać notariuszem? Co wchodzi w zakres jego obowiązków?
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie jest podstawą prawną, na której opiera się zawód notariusza. Zgodnie z nią, może wykonywać go ten, kto:
1. Posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje mu prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach;
2. Korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3. Jest nieskazitelnego charakteru i daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu notariusza;
4. Ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
5. Odbył aplikację notarialną w Rzeczypospolitej Polskiej;
6. Złożył egzamin notarialny w Rzeczypospolitej Polskiej;
7. Ukończył 26 lat.
Konieczna aplikacja notarialna trwa 2, 5 roku. Egzamin notarialny jest płatny (80% pensji minimalnej), zawiera 150 pytań (na 100 należy odpowiedzieć poprawnie).
Notariusz powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości, który także wyznacza siedzibę jego kancelarii. Wniosek składany jest do 10 lat od doręczenia uchwały o wyniku egzaminu notarialnego.
Zakres obowiązków notariusza również jest określony we wspomnianej ustawie:
1. Sporządzanie aktów notarialnych
a) Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
b) Podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego;
c) Podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
2. Sporządzanie poświadczeń;
3. Spisywanie protokołów;
4. Sporządzanie protestów, weksli i czeków;
5. Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
6. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
7. Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
a) Składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
8. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.